conţinuturile paginilor

FII ABIL-POSDRU

 


Picture

Titlu Proiect: „ABIL –Asistenta individualizata pentru integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor vulnerabile”

Id Proiect: POSDRU/165/6.2/S/142803

Parteneri:    Global Commercium Development (solicitant)

 

– Método Consultores

– Método Romania

– Zohar Metals

– Asociatia Culturala Flower Power

Rol GCD în proiect: Beneficiar

Scurtă descriere a proiectului și serviciilor oferite:

Obiectivul proiectului

Proiectul are stabilit ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale şi creșterea accesului pe piața liberă a muncii pentru 525 de persoane provenite din categorii defavorizate. Acest lucru se va realiza prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesională şi calificare în vederea ocupării, precum şi prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependenți ai celor precizați, precum şi alte grupe vulnerabile.

Adresat unui grup țintă de 725 persoane, din care 525 membri ai unor categorii vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu handicap, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, femei în diverse situaţii de risc) şi 200 de membri ai familiilor acestora (în special copii, bătrâni şi persoane cu handicap uşor), proiectul îşi va atinge obiectivul propus şi prin stabilirea următoarele obiective specifice:

  1. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare pentru piaţa muncii şi de îngrijire a persoanelor dependente de membrii grupului ţintă în cadrul unei reţele de 4 centre organizate în Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Centru.
  2. Facilitarea accesului pentru 525 de persoane provenite din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii din regiunile de referinţă la programe de calificare/recalificare şi perfecţionare autorizate şi la sprijin continuu de consiliere, informare, orientare şi instruire prin intermediul unei platforme web.
  3. Sensibilizarea angajatorilor, angajaţilor şi membrilor comunităţii cu privire la accesul şi participarea persoanelor provenite din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii prin intermediul unei campanii de promovare în ceea ce priveşte angajarea şi integrarea acestora.
  4. Îmbunătăţirea cooperării transnaţionale prin schimbul permanent de bune practici în domeniu.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate se va urmări:

– Autorizarea partenerilor pentru furnizarea serviciilor de consiliere şi cursuri de calificare/recalificare. Meseriile alese sunt: îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu, florar-decorator şi operator PC; croitor şi lucrător comercial. Pe langa acestea vor fi realizate cursuri de perfecţionare în domeniul comunicării, antreprenoriatului şi în afaceri;

– Organizarea serviciilor de acompaniere;

– Realizarea studiilor de identificare a nevoilor, consiliere, orientare şi organizarea cursurilor mai sus menţionate pentru 525 persoane din grupuri vulnerabile descrise;

– Campania de conştientizare a proiectului, în special campania de informare prin intermediul televiziunii şi radioului;

– Studiul comparativ, vizita de studii, introducerea conceptului de „Time Bank” şi implementarea lui.

Beneficiile principale: creşterea nivelului de informare privind oportunităţile de formare, consiliere şi ocupare pentru grupurile vulnerabile menţionate, creşterea stimei de sine, a abilitaţilor de acces pe piaţa muncii (realizarea CV-ului, a unei scrisori de intenţie, metodele de abordare a angajatorilor, de prezentare şi negociere), dezvoltarea/îmbunătăţirea competentelor TIC.

De asemenea proiectul se adresează şi membrilor familiilor, pentru care se urmăreşte:

– Obţinerea de abilităţi de viaţă şi atitudini adecvate mediului social.

– Încurajarea pentru continuarea educaţiei.

– Participarea la workshopuri de arta actorului, creaţie (decoruri/costume) şi comunicare.

– Realizarea temelor pentru acasă, catering, etc.

Prin campania de conştientizare realizată, proiectul contribuie totodata la reducerea şi eliminarea stereotipurilor de gen, etnie şi dizabilităţi, urmărind atât informarea cat şi sensibilizarea angajatorilor şi publicului larg privind potenţialul creativ, profesional şi productiv al grupurilor vulnerabile menţionate, iar prin introducerea conceptului de Time Bank (banca de timp), centrele de incluziune vor asigura grupurilor țintă locul ideal pentru dobândirea abilităţilor necesare unui job pe termen lung, printr-un voluntariat pe termen scurt plătit cu moneda „timp”.

 

Picture

      


Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

POSDRU/165/6.2/S/142803Categoriile defavorizate. Despre motivaţii sociale şi individuale


Trăim într-o societate unde normele de convieţuire şi starea de supravieţuire individuală par a nu se mai întrepătrunde, unde toleranţa se ascunde în multiple forme de negare şi intoleranţă, o lume împărţită între mai multe tipuri de anormalităţi. Pe de o parte, se face multă bravare (mai ales, media), cu scopul de a înduioşa până la lacrimi, iar într-un alt cerc, cel al realităţii, „cazurile” care înlăcrimează poporul-telespectator, care emoţionează şi cresc ratingul posturilor de televiziune, nu prea îşi găsesc ecou. Întindem o mână, dar nu ne asumăm gestul.
Ne impresionează individual, dar nu are ecou social. Devenim buni, dar nu
ajutăm. Acest şir de afirmaţii detonate în negaţii pot părea paradoxale, dar
sunt desprinse din realitate.

Când vorbim de categorii sociale defavorizate, de oameni cu dizabilităţi, de copii cu probleme familiale, de indivizi care au fost privaţi de educaţie şi pregătire profesională (poate tot din cauza unor condiţii sociale, istorice, geografice defavorizante), discursul ar trebui asumat prin soluţii şi programe concrete.

Din acest punct de vedere, societatea românească nu are educaţia necesară şi cultura unor astfel de demersuri necesare.

În final, ele vorbesc despre gradul de civilizaţie prin egalitatea şanselor individuale.
Un sistem care îşi neglijează sau marginalizează prin dezinteres, prin
lipsa unui program coerent de susţinere activă a acestor categorii sociale
neintegrate se auto-sabotează, îşi deformează drumul firesc spre normalitate.
Dezechilibrul afectează ambele părţi. Asumarea şi conştientizarea fac şi ele
parte dintr-un proces mai lung de educaţie, a cărui finalitate s-ar putea
măsura în integrarea profesională şi socială a acestor categorii sociale.

La acest capitol, în România, lucrurile se separă nefiresc de mult.

Dacă există programe sociale care se adresează celor vizaţi de aceste probleme, nu există o reacţie promptă din partea societăţii civile şi din partea categoriei angajatorilor. 
Soluţionarea problemelor reale cu care se confruntă România trebuie căutată în primul rând în educaţie. Demersul pe care îl propunem constă într-un exerciţiu inovator de proiectare a cadrului conceptual privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane într-o Românie europeană, racordată la cerinţele societăţii viitoare bazate pe cunoaştere şi inovare permanentă într-un context dinamic şi competitiv, respectând principiul de egalitate a şanselor.

În esenţă, se porneşte de la premisa că soluţiile optime nu pot fi decât cele integratoare, bazate pe o abordare interdisciplinară şi multisectorială, la confluenţa factorilor demografici, educaţionali şi de cercetare / inovare, luând totodată în considerare cerinţele dezvoltării economice, stabilităţii politice, echităţii sociale.

nov 2014

Cristiana Gavrila

expert PR

P2 – Asociația Culturală Flower Power

%d blogeri au apreciat: